คำขวัญประจำอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ของเรา "เขาชะโงกเด่นสง่า...แหล่งประมงล้ำค่า...เทียบท่าเฟอร์รี่...น้ำตกสวยวิภาวดี...บารมีหลวงพ่อจ้อย"  
ทำเนียบอธิบดีกรมตำรวจ
ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน


นับตั้งแต่การจัดตั้งกรมตำรวจ และการรวม กรมตำรวจภูธร และกรมพลตระเวน
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2458
ได้มีการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมตำรวจ ตามลำดับดังนี้

1. กัปตัน เอส.เย.เอมส์ พ.ศ. 2403-2435
2. พระยาอรรคราชวราทร (ภัสดา บุรณศิริ) พ.ศ. 2435-2440
3. นาย เอ.เย.ยาดิน พ.ศ. 2440-2447
4. มหาอำมาตย์โท อีริกเซ็นต์ เย ลอสัน พ.ศ. 2447-2456
5. พลตรีพระยาวาสุเทพ พ.ศ. 2456-2458
6. พล.ท.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าคำรบ พ.ศ. 2458-2472
7. พล.ต.ท. พระยาอธิกรณ์ประกาศ (หลุย จาติกวณิช ) พ.ศ. 2472-2475
8. พ.ต.อ. พระยาบุเรศผดุงกิจ (รวย พรหโมบล ) พ.ศ. 2475-2476
9. พ.ต.อ. พระยาอนุสรณ์ธุระการ (จ่าง วัจนะพุกกะ ) พ.ศ. 2476-2479
10. พล.ต.อ. หลวงอดุล อดุลเดชจรัส พ.ศ. 2479-2488
11. พล.ต.ท. พระรามอินทรา (ดวง จุลัยยานนท์ ) พ.ศ. 2488-2489
12. พล.ต.ต. พระพิจารณ์พลกิจ (ยู่เซ็ก ดุละลัมภะ ) พ.ศ. 2489-2490
13. พล.ต.อ. หลวงชาติตระการโกศล (เจียม ลิมปิชาติ ) พ.ศ. 2490-2494
14. พล.ต.อ. เผ่า ศรียานนท์ พ.ศ. 2494-2500
15. พล.ต.อ.ไสว ไสวแสนยากร พ.ศ. 2500-2502
16. จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ พ.ศ. 2502-2506
17. พล.ต.อ. ประเสริฐ รุจิรวงศ์ พ.ศ. 2506-2515
18. จอมพล ประภาส จารุเสถียร พ.ศ. 2515-2516
19. พล.ต.อ. ประจวบ สุนทรางกูร พ.ศ. 2516-2517
20. พล.ต.อ. พจน์ เภกะนันทน์ พ.ศ. 2517-2518
21. พล.ต.อ. ศรีสุข มหินทรเทพ พ.ศ. 2518-2518
22. พล.ต.อ. มนต์ชัย พันธุ์คงชื่น พ.ศ. 2519-2524
23. พล.ต.อ. สุรพล จุลละพราหมณ์ พ.ศ. 2524-2525
24. พล.ต.อ. ณรงค์ มหานนท์ พ.ศ. 2525-2530
25. พล.ต.อ. เภา สารสิน พ.ศ. 2530-2532
26. พล.ต.อ. แสวง ธีระสวัสดิ์ พ.ศ. 2532-2534
27. พล.ต.อ. สวัสดิ์ อมรวิวัฒน์ พ.ศ. 2534-2536
28. พล.ต.อ. ประทิน สันติประภพ พ.ศ. 2536-2537
29. พล.ต.อ. พจน์ บุณยะจินดา พ.ศ. 2537-2539
30. พล.ต.อ. ประชา พรหมนอก พ.ศ. 2539 - 16 ต.ค. 2541

รายนาม
ผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

1. พล.ต.อ. ประชา พรหมนอก 16 ต.ค. 2541- 2543
2. พล.ต.อ. พรศักดิ์ ดุรงควิบูลย์ พ.ศ. 2543- 2544
3. พล.ต.อ. สันต์ ศรุตานนท์ พ.ศ. 2544- 2547
4.พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ พ.ศ.2547-ปัจจุบัน