คำขวัญประจำอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ของเรา "เขาชะโงกเด่นสง่า...แหล่งประมงล้ำค่า...เทียบท่าเฟอร์รี่...น้ำตกสวยวิภาวดี...บารมีหลวงพ่อจ้อย"  
                  งานจราจร สถานีตำรวจภูธรดอนสักได้ดำเนินการตามนโยบายของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในโครงการ พัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน โดยการดำเนินงานด้านต่าง ๆ มุ่งเน้นให้ความสะดวก และรวดเร็วแก่ประชาชน ทั้งในบริการให้ความปลอดภัยเกี่ยวกับการจราจร และการใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการจราจร โดยถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด สุภาพ และยุติธรรม อีกทั้งให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการจราจร ซึ่งเป็นการป้องกันอาชญากรรมควบคู่กันไปด้วย โดยแยกเป็นหัวข้อมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้
                  1.จัดระบบและวางแผนการจราจร
                  2.จัดกำลังตำรวจควบคุมและจัดการในบริเวณ หรือจุดที่มีปัญหาการจราจร
                  3.จัดกำลังตำรวจไว้อำนวยความสะดวกการจราจร และบังคับใช้กฎหมาย                  4.อำนวยความสะดวกด้านการเปรียบเทียบปรับ คดีจราจร
                  5.อบรมเผยแพรความรู้ความเข้าใจ และปลูกฝังวินัยการจราจร

              
                  7.จัดให้มีการประชาสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง
                 
 


[ เจ้าหน้าที่จราจร ][การอบรม/โครงการ][เครื่องหมายจราจร]