คณะกรรมการ กต.ตร.
สถานีตำรวจภูธรดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์์ธาน
 
นายสมศักดิ์ ไทยสม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก
ประธาน
พันตำรวจเอก ทักษิณ ศิริโภคพัฒน์
ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รองประธาน
พันตำรวจโท สุระศักดิ์ ทิพรัตน์
รองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
กรรมการ
พันตำรวจตรี นิวัฒน์็ คล้่ายดวง
สารวัตรป้องกันปราบปราม
สถานีตำรวจภูธรดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
กรรมการ
นางนันทนีย์ เชยกลิ่น
ประกอบธุรกิจส่วนตัว
กรรมการ
นายธนวรรษ รอดจิตต์
ปลัดอาวุโสอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
กรรมการ
นายยุทธนา รัตโน
ประกอบธุรกิจส่วนตัว
กรรมการ
นายชุมพล แซ่ลิ้ม
ประกอบธุรกิจส่วนตัว
กรรมการ
นายเรืองศิลป์ จันทร์หุ่น
ประกอบธุรกิจส่วนตัว
กรรมการ
นายสมโชค อินทร์แก้ว
ประกอบธุรกิจส่วนตัว
กรรมการ
นายอุทิศ เกิดดำ
ประกอบธุรกิจส่วนตัว
กรรมการ
นายปัญญา กองรัตน์
ประกอบธุรกิจส่วนตัว
กรรมการ
นายอนิรุทธิ์ บุญยโรจน์
ประกอบธุรกิจส่วนตัว
กรรมการ
พันตำรวจตรี หญิง ศุภดา แดงสุภา
สารวัตรอำนวยการ สถานีตำรวจภูธรดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ู้เลขานุการ