พันธะสัญญาการให้บริการประชาชน

ระหว่าง สถานีตำรวจภูธรอำเภอดอนสัก  และกต.ตร.ประจำสถานีตำรวจ

พันธะสัญญาของ งานธุรการและอำนวยการ

พันธะสัญญากับประชาชน

ประเภทของงาน

พันธะสัญญา

หมายเหตุ

1.การตรวจสอบประวัติสมัครงานหรือเข้าศึกษาต่อ

1. พบเจ้าหน้าที่ธุรการเพื่อพิมพ์ลายนิ้วมือและกรอกข้อความในเอกสาร

2. ส่งเรื่องไปตรวจสอบที่กองทะเบียนประวัติอาชญากร

3. แจ้งผลการตรวจสอบประวัติ

    ภายใน.................วัน

 

2. การขอต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว

1. พบเจ้าหน้าที่ยื่นคำร้อง

2. ชำระเงินค่าธรรมเนียม

3. ลงรายการต่ออายุในใบสำคัญฯ

4. ออกใบเสร็จรับเงิน

5. นายทะเบียนลงนาม

    ภายใน..............นาที

 

3. แจ้งย้ายภูมิลำเนาคนต่างด้าว

    (ทั้งกรณีย้ายออกและย้ายเข้า)

1. นำใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว และสำเนาทะเบียนบ้านมาพบเจ้าหน้าที่ธุรการ

2. เขียนคำร้อง

3. เจ้าหน้าที่ธุรการลงรายการในใบสำคัญ ฯ

4. นายทะเบียนลงนาม

5. (กรณีย้ายเข้า)  ทำบันทึกขอรับเอกสารต้นเรื่องของคนต่างด้าวจากสถานีตำรวจเดิม

     ภายใน............นาที

 

4. ขอปิดรูปถ่ายคนต่างด้าวเมื่อครบระยะ 5 ปี  

1. พบเจ้าหน้าที่ธุรการ พร้อมภาพถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน  4  รูป

2. เขียนคำร้อง

3. เจ้าหน้าที่ประทับตรา

4. นายทะเบียนลงนาม

    ภายใน.................นาที

 

5. การรับใบแทนในสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวที่ชำรุด

    หรือสูญหาย

1. นำหลักฐานใบแจ้งความสูญหายหรือชำรุดพร้อมถ่ายภาพและสำเนาทะเบียนบ้าน พบเจ้า

  หน้าที่ธุรการเพื่อยื่นคำร้องและชำระค่าธรรมเนียมตามระเบียบ

2. เจ้าหน้าที่ธุรการออกใบเสร็จ สอบปากคำตรวจสอบเอกสาร และออกเล่มใบสำคัญ

3. นายทะเบียนลงนามภายใน..............ชั่วโมง

 

 

พันธะสัญญางานอำนวยการ

ประเภทของงาน

พันธะสัญญา

หมายเหตุ

1.การเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี

1. ตร.มีหนังสือสั่งการแจ้งหน่วยจัดทำบัญชี (สภ./กก.,บก.,.จว./บช.,ตร.ภาค)

2. คณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนของหน่วยจัดทำบัญชีแต่ละระดับประชุมพิจารณา

3. ผู้มีอำนาจออกคำสั่ง

    ภายใน.................วัน

 

2. การแต่งตั้งกรณีร้องขอกลับภูมิลำเนา

1. ข้าราชการตำรวจที่ประสงค์ขอรับการแต่งตั้งยื่นคำร้องผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น

      พิจารณาและมีความเห็น (ผู้บังคับบัญชาในสายงาน,ผกก.,ผบก.)

2. ผู้บังคับบัญชาระดับ บช. หรือตร.ภาคมีความเห็นเสนอ ตร.

3. คณะกรรมการระดับ ตร.พิจารณา

4. ตร.ออกคำสั่งแต่งตั้ง

    ภายใน..............วัน

 

3. การขอเลื่อนยศ

     (ชั้นประทวน)

1. ข้าราชการตำรวจที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเจ้าหน้าที่ธุรการของสถานีตำรวจตรวจสอบ

     คุณสมบัติและยื่นคำร้องพร้อมเอกสาร

2. ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นพิจารณาและลงนาม (สน.,สภ./กก.,บก.,.จว.)เสนอ บช./

    ตร.ภาค

3. ผู้มีอำนาจ (ผบช.)ออกคำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศ

     ภายใน............วัน

 

4. การเลื่อนยศ

     (ชั้นสัญญาบัตร)

1. ข้าราชการตำรวจที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเจ้าหน้าที่ธุรการของสถานีตำรวจตรวจสอบ

 คุณสมบัติและยื่นคำร้องพร้อมเอกสาร

2. ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นพิจารณาและลงนาม(สภ./กก.,บก.,.จว.)เสนอ บช./    ตร.ภาค

3. ผู้บังคับบัญชาระดับ บช./ตร.ภาค พิจารณาและลงนามเสนอ ตร.

4. ตร.(โดย สกพ.) ตรวจสอบและเสนอนายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศ

    ภายใน.................วัน

 

5. การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

1. ตร.มีหนังสือสั่งการแจ้งหน่วยต่าง ๆ รวบรวมรายชื่อข้าราชการตำรวจที่มีคุณสมบัติ

  ครบถ้วนเสนอภายในกำหนด

2. สภ./กก. เสนอรายชื่อพร้อมเอกสารประกอบ ผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นถึง      ตร.

3. ตร.เสนอเรื่องถึงสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

    ภายใน..............วัน

 

6. การขอรับบำเหน็จบำนาญหรือบำเหน็จตกทอด

1. ผู้มีสิทธิรับบำเหน็จบำนาญ ฯ หรือทายาทยื่นเรื่องต่อหัวหน้าสถานีตำรวจ/ผกก. พร้อม

   เอกสารที่เกี่ยวข้อง

2. หัวหน้าสถานีตำรวจ / ผกก. ลงนามในเอกสารเสนอ ผบก.ภายใน............วัน

 

7. การจัดทำบัตรประจำตัวข้าราชการ

     (ชั้นสัญญาบัตร)

1. ข้าราชการตำรวจยื่นคำร้อง พร้อมหลักฐานเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นพิจารณา

  ลงนาม

2. ผู้มีอำนาจลงนามในบัตร (ตำรวจภูธรเป็นอำนาจ ผบก..จว.)ภายใน.................วัน

 

8. การดำเนินการทางวินัย กรณีกล่าวหาว่ากระทำผิด

   วินัยอย่างไม่ร้ายแรง

1. ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดกล่าวโทษ หรือตั้งคณะกรรมการสอบสวน

2. ถ้าปรากฏมูลความผิดก็ให้ลงทัณฑ์ หรือถ้าไม่ผิดก็ให้ยุติเรื่องภายใน..............วัน

 

9. การดำเนินการทางวินัย กรณีกล่าวหาว่ากระทำผิด

    วินัยอย่างร้ายแรง

1. ผู้ถูกล่าวหาเป็นข้าราชการตำรวจตั้งแต่ชั้นพลตำรวจถึง จ...ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด

     ดำเนินการและพิจารณามีความเห็นในการลงโทษ

2. ผู้ถูกกล่าวโทษเป็นข้าราชการตำรวจตั้งแต่ชั้นยศ ด..- นายตำรวจชั้นสัญญาบัตรผบช.

 เป็นผู้สั่งตั้งกรรมการ และคณะกรรมการจะต้องสอบสวนให้เสร็จสิ้นตามกฏ ก..ฉบับ

 ที่ 18 (..2540)ภายใน............วัน

 

10. การร้องทุกข์กรณีถูกลงทัณฑ์

 ผู้ถูกลงทัณฑ์ยื่นหนังสือทำเป็นคำชี้แจงเหตุผลต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรงภายใน.............วัน

 

11. การขอให้พนักงานอัยการเป็นทนายแก้ต่างกรณีถูก

     ฟ้องเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือถูกฟ้อง

     คดีต่อศาลปกครอง 

 

ยื่นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรงให้ปรากฏรายละเอียดและข้อเท็จจริงว่าเป็นการปฏิบัติ

หน้าที่ราชการภายใน..................วัน

 

12.การขอที่พักอาศัย (กรณีอาคารอิสระของสน./สภ.)

    

1. ข้าราชการตำรวจยื่นคำร้องพร้อมเอกสารเสนอต้นสังกัด (สภ..ดอนสัก)

2. ต้นสังกัดตรวจสอบหลักฐานและจัดลำดับ

3. คณะกรรมการระดับ สน./สภ.พิจารณาจัดเข้าพักอาศัยภายใน.................วัน

 

13. การขอที่พักอาศัย

1. ข้าราชการตำรวจยื่นคำร้องพร้อมเอกสารเสนอต้นสังกัด  สภ.

2. ต้นสังกัดตรวจสอบหลักฐานเสนอผู้บังคับบัญชา (เช่น บก.,บช.หรือตร.แล้วแต่กรณี)

   ตรวจสอบหลักฐานและจัดลำดับ

3. คณะกรรมการพิจารณาจัดเข้าพักอาศัยภายใน.................วัน

 

14.การขอรับเงินจากมูลนิธิสงเคราะห์ข้าราชการตำรวจ

1. ข้าราชการตำรวจหรือทายาทยื่นคำร้องพร้อมเอกสารเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น

 จนถึงระดับ บก./.จว.

2. ผบก.ตรวจสอบหลักฐานแล้วเสนอ สก.สกพ.พิจารณา

3. คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติภายใน.................วัน

 

15. การเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล

1. ข้าราชการตำรวจที่ประสงค์ขอรับเงินค่ารักษาพยาบาล ยื่นคำร้องพร้อมเอกสารเสนอ

 ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นพิจารณาจนถึงบก.หรือภ.จว. พิจารณา

2.  บก./.จว. ตรวจสอบและวางฏีกาไปกรมบัญชีกลางหรือคลังจังหวัด

3. กรมบัญชีกลางหรือคลังจังหวัดอนุมัติ

4. ผบก.อนุมัติจ่ายเงิน    ภายใน.................วัน

 

16.การเบิกเงินค่าเล่าเรียนบุตร

    

1. ข้าราชการตำรวจที่ประสงค์ขอรับเงินค่าเล่าเรียนบุตร ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานเสนอ

  ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นพิจารณาจนถึง บก.หรือ ภ.จว.พิจารณา

2. บก./.จว.ตรวจสอบและวางฏีกาไปกรมบัญชีกลางหรือคลังจังหวัด

3. กรมบัญชีกลางหรือคลังจังหวัดอนุมัติ

4. ผบก.อนุมัติจ่ายเงินายใน.................วัน

 

17. การเบิกเงินค่าล่วงเวลา

1. ผกก.สน./สภ. ออกคำสั่งให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

2. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องถึง ผกก.สภ./สภ. พร้อมหลักฐานการลงเวลาปฏิบัติ

   ราชการลงนาม เสนอ บก./.จว. พิจารณา

3. บก./ .จว. ตรวจสอบและวางฏีกาไปกรมบัญชีกลางหรือคลังจังหวัด

4. กรมบัญชีกลางหรือคลังจังหวัดอนุมัติ

5. ผบก.อนุมัติจ่ายเงินภายใน.................วัน

 

18.การเบิกเงินค่าตอบแทนพนักงานสอบสวน

1. พนักงานสอบสวนยื่นคำร้องพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อเจ้าหน้าที่ธุรการ

2. เจ้าหน้าที่ธุรการตรวจสอบความถูกต้อง เสนอ ผกก.ลงนามเสนอ บก./ .จว. พิจารณา

3. บก./ .จว. ตรวจสอบและวางฏีกาไปกรมบัญชีกลางหรือคลังจังหวัด

4. กรมบัญชีกลางหรือคลังจังหวัดอนุมัติ

5. ผบก.อนุมัติจ่ายเงินภายใน.................วัน

 

19.การเบิกเงินรางวัลจราจร

    

1. เจ้าหน้าที่ธุรการรวบรวมยอดเงินผู้ชำระค่าปรับ ซึ่งต้องจัดสรรให้ท้องถิ่นร้อยละ 50 เป็น

 ส่วนของตำรวจร้อยละ 50 เสนอ ผกก.ลงนามเอกสาร ลงนามเสนอ บก./ .จว.พิจารณา

2. บก./.จว.ตรวจสอบและวางฏีกาไปกรมบัญชีกลางหรือคลังจังหวัด

3. กรมบัญชีกลางหรือคลังจังหวัดอนุมัติ

4. ผบก.อนุมัติจ่ายเงิน     ภายใน.................วัน

 

20. การเบิกเงินสินบนการพนัน

1. เจ้าหน้าที่ธุรการรวบรวมบัญชีผลคำพิพากษาของศาล แล้วให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบความ

ถูกต้อง แล้วลงนามในเอกสาร

2. ผกก. ลงนามในเอกสารเสนอ  บก./ .จว.พิจารณา

3. บก./.จว.ตรวจสอบและวางฏีกาไปกรมบัญชีกลางหรือคลังจังหวัด

4. กรมบัญชีกลางหรือคลังจังหวัดอนุมัติ

5. ผบก.อนุมัติจ่ายเงิน

   ภายใน.................วัน

 

21.การเบิกเงินสินบนยาเสพติด

1. เจ้าหน้าที่ธุรการรวบรวมบัญชีผลคำพิพากษาของศาล แล้วให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบความ

    ถูกต้อง แล้วลงนามในเอกสาร

2. ผกก. ลงนามในเอกสารเสนอ  บก./ .จว.พิจารณา

3. บก./.จว.ตรวจสอบและวางฏีกาไปกรมบัญชีกลางหรือคลังจังหวัด

4. กรมบัญชีกลางหรือคลังจังหวัดอนุมัติ

5. ผบก.อนุมัติจ่ายเงิน

    ภายใน.................วัน

 

 

 

พันธะสัญญาของ งานป้องกันปราบปราม

ประเภทของงาน

พันธะสัญญา

หมายเหตุ

1.การบริหารงานสายตรวจ

สถานีมีองค์ประกอบในการบริหารงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ได้แก่ ห้องปฏิบัติการสายตรวจ ,ข้อมูลในการวางแผนป้องกันปราบปรามอาชญากรรม,เครื่องมือสื่อสาร,แผนเผชิญเหตุ, แผนที่สถานภาพอาชญากรรม, ตำรวจสายตรวจที่ผ่านการฝึกอบรมมา  อย่างดี ,ความร่วมมือจากประชาชนในการให้ข้อมูลข่าวสารและมีผู้บังคับบัญชาอำนวยการในพื้นที่

 

2. ความพร้อมในการป้องกันปราบปราม

สถานีมีความพร้อมในการป้องกันปราบปราม และให้บริการประชาชนตลอด 24 ชม. โดยแบ่งพื้นที่การตรวจเป็น..1...เขตตรวจ  แต่ละเขตมีตำรวจสายตรวจ จำนวน....40.. นาย   สายตรวจรถยนต์  9 นาย , สายตรวจรถจักรยานยนต์ 9-12 นาย , สายตรวจตำบล จำนวน..14-16นาย   ตำรวจ ชุมชน  2 นาย  และปฏิบัติร่วมกับอาสาสมัครตำรวจชุมชน 10 นาย

 

3.การระงับเหตุ/ให้บริการ

เมื่อมีการแจ้งเหตุร้าย หรือขอรับบริการ ตำรวจสายตรวจในพื้นที่ เดินทางไประงับเหตุ และให้การบริการได้รับแจ้ง      ภายในเวลา...............นาที

 

4. การควบคุมผู้ต้องหา

ผู้ต้องหา/ผู้ต้องกักขังจะได้รับการควบคุมอย่างปลอดภัยในห้องควบคุมที่สะอาดเหมาะสม

 

5. การรับโทรศัพท์แจ้งเหตุของสถานี

การรับโทรศัพท์มาแจ้งเหตุที่สถานีตำรวจจะจัดโทรศัพท์รับแจ้งเหตุไว้โดยเฉพาะ  จำนวน

1  หมายเลข   077-371419 (191) โดยใช้ระบบคนตอบรับ

 

พันธะสัญญาของ งานจราจร

ประเภทของงาน

พันธะสัญญา

หมายเหตุ

1.การจัดทำกำลังตำรวจควบคุมและจัดการจราจร

   ประจำทางแยกหรือจุดที่มีปัญหาการจราจร เช่น

   ทางแยกสำคัญ หน้าศูนย์การค้า สถานศึกษา หรือย่าน ชุมชน

-  จัดกำลังประจำจุดสำคัญ เช่น สถานศึกษา ,ย่านชุมชน ....4....จุด  กำลัง....4......นาย

 -  ช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่เวลา.06.00... ถึง 09.00. และ

ช่วงเวลา 15.00. ถึงเวลา 16.30.

 

2. จัดกำลังตำรวจไว้อำนวยความสะดวดการจราจร

-  ช่วงเวลาที่จัดสายตรวจจราจรอำนวยความสะดวกด้านการจราจร      ตั้งแต่เวลา

06.00-17.00.  เวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามสถานการณ์ หรือตาม

การร้องขอ    หรือภารกิจอื่นๆที่ผู้บังคับมอบหมาย

- กรณีได้รับแจ้งเหตุอุบัติเหตุ /รถเสีย/ขอความช่วยเหลือ สายตรวจเดินทางถึงเกิดเหตุประมาณ

  5-10 นาที

การแก้ไขปัญหาการจราจรกรณีเร่งด่วนเฉพาะหน้าซึ่งประชาชนร้องขอให้ดำเนินการและต้อง

ปฏิบัติทันที  จัดกำลังสายตรวจจราจร   จำนวน  3  นาย

- การจัดสายตรวจจราจรไว้อำนวยความสะดวกการจราจร     จัดกำลังสายตรวจจราจร 3 นาย

 

3.การอำนวยความสะดวกด้านการเปรียบเทียบคดี จราจร

- เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรจับกุมออกใบเสร็จสั่ง และเรียกเก็บใบอนุญาตขับขี่ แล้วนำใบ

   อนุญาตขับขี่ที่เรียกเก็บนำส่งให้เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับ ภายในเวลา...................ชม.

- ช่วงเวลาที่มีการจัดเจ้าหน้าที่ไว้ทำการเปรียบเทียบปรับคดีประจำสถานี สามารถมาชำระ

   ค่าปรับได้ทุกวันหรือวันราชการ

- นำใบสั่งไปพบพนักงานสอบสวน เพื่อกำหนดอัตราเปรียบเทียบปรับชำระค่าปรับและ

   รับใบอนุญาตขับขี่คืน ภายใน  30  นาที

 

4. การขออำนวยความสะดวกด้านการจราจรทั่วไป

- พบเจ้าหน้าที่ เพื่อติดต่อหรือยื่นหนังสือ   ภายใน 1 วันทำการ  

- พิจารณาดำเนินการแล้วแจ้งผลให้ทราบ  ภายใน 3 วันทำการ  (กรณีต้องขอกำลังหรือประสานกับหน่วยอื่น)

 

5.การขออำนวยความสะดวก กรณีต้องขอใช้พื้นผิวจราจร

-    พบเจ้าหน้าที่เพื่อติดต่อหรือยื่นหนังสือ ภายใน  3 วันทำการ (กรณีไม่กระทบหน่วยอื่น)

-   พิจารณาดำเนินการแล้วแจ้งผลให้ทราบ ภายใน  3 วันทำการ( กรณีต้องประสานกับหน่วยอื่น )

 

6.การขออำนวยความสะดวกด้านการจราจร กรณีจะต้องออกคำสั่ง หรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจราจร

-  พบเจ้าหน้าที่เพื่อติดต่อหรือยื่นหนังสือ      

- หัวหน้าสถานีพิจารณามีความเห็นเสนอ      

- ส่งเรื่องไปยังกองบังคับการ และกองบัญชาการเพื่อพิจารณา   ภายใน    3 วันทำการ

 

 

พันธะสัญญาของ งานสอบสวน

ประเภทของงาน

พันธะสัญญา

หมายเหตุ

1.การแจ้งเอกสารหาย

-  พบเจ้าหน้าที่เสมียนประจำวัน เพื่อเขียนบันทึกประจำวันเอกสารหาย

-   พนักงานสอบสวนลงนามในบันทึกประจำวันในข้อที่รับแจ้ง

-   เจ้าหน้าที่เสมียนประจำวัน มอบสำเนาบันทึกประจำวันให้ผู้แจ้ง

 ภายใน    10  นาที

 

2. การเปรียบเทียบปรับตามใบสั่ง

-    นำใบสั่งพบพนักงานสอบสวน เพื่อกำหนดอัตราเปรียบเทียบปรับ

- ชำระค่าปรับที่เสมียนเปรียบเทียบปรับรับใบเสร็จ และใบอนุญาตขับขี่ (กรณีที่ไม่ต้อง

บันทึกคะแนน ) ประชาชนมีทางเลือกที่สามารถใช้บริการชำระค่าปรับทางไปรษณีย์

ภายใน    30 นาที

 

3.การขอสำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี

-   ยื่นคำร้องขอคัดสำเนาบันทึกประจำวันต่อพนักงานสอบสวน

-   เมื่อหัวหน้าสถานีตำรวจพิจารณาแล้วมีความเห็นอนุญาต

-  เจ้าหน้าที่เสมียนประจำวันนำสำเนาบันทึกประจำวันให้นายตำรวจสัญญาบัตรรับรอง

สำเนาถูกต้อง มอบให้ผู้แจ้ง    ภายใน    30  นาที

 

4.การขอถอนคำร้องทุกข์

-   พนักงานสอบสวนเวรเจ้าของคดีหรือรพนักงานสอบสวนตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง

-   พนักงานสอบสวนตรวจคดีและอธิบายขั้นตอนการดำเนินคดี

- บันทึกปากคำ และลงลายมือชื่อในสมุดบัญชียึดและรักษาทรัพย์(กรณียึดของกลาง )

ลงบันทึกประจำวันบันทึกการถอนคำร้องทุกข์ คดีความผิดยินยอมความได้

 ภายใน    1   ชั่วโมง

 

5.การแจ้งความเป็นหลักฐาน กรณีที่ไม่เกี่ยวกับคดี

-  พนักงานสอบสวนซักถามรายละเอียดข้อเท็จจริง และตรวจสอบหลักฐาน     

เอกสารที่เกี่ยวข้อง อธิบายข้อกฎหมาย

-  ลงบันทึกประจำวันภายใน    1   ชั่วโมง

 

6. การขอประกันตัวผู้ต้องหา

-   ผู้ต้องหาหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องนำหลักประกันยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวต่อ

พนักงานสอบสวน หรือเจ้าพนักงานตำรวจ  ภายใน  1

ชั่วโมง  นับแต่เวลาที่ยื่นคำร้องต่อพนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานตำรวจ

- พนักงานสอบสวนตรวจสอบหลักฐานถูกต้องครบถ้วน

- บันทึกสัญญาประกัน และมีความเห็นควรหรือไม่ควรอนุญาตให้ประกัน

- ผู้มีอำนาจสั่งอนุญาต หรือไม่อนุญาตให้ประกัน

- ในกรณีที่อนุญาตให้ออกหลักฐานรับหลักประกัน        และสัญญาประกันคู่ฉบับ

มอบให้นายประกัน

-  เจ้าหน้าที่เสมียนประจำวัน ทำการบันทึกประจำวัน เพื่อปล่อยตัว หรือไม่ปล่อยตัว

ผู้ต้องหา

 กรณีมีเหตุจำเป็น ไม่อาจสั่งปล่อยชั่วคราวได้ ให้พิจารณาให้เสร็จสิ้นภายใน    1    ชั่วโมงนับแต่เวลาที่ยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราว

 

7.การคืนหลักทรัพย์ที่นำมาประกันผู้ต้องหา

-นำหลักฐานรับหลักฐานประกันตัวผู้ต้องหา พบพนักงานสอบสวนหรือเจ้าหน้าที่ธุรการทางคดี

ภายใน   1  ชั่วโมง  นับแต่เวลาที่ยื่นหลักฐานประกันตัวผู้ต้องหา ต่อพนักงานสอบสวน

-   พนักงานสอบสวนหรือเจ้าหน้าที่ธุรการทางคดีตรวจสอบและบันทึกผลคดีถึงที่สุด

หรือบันทึกเหตุที่ถอนคดีได้

-   พนักงานสอบสวนมีความเห็นให้ถอนสัญญาประกัน

-   เจ้าหน้าที่เสมียนประจำวันลงบันทึกประจำวัน และมอบหลักทรัพย์คืนให้นายประกัน

 ภายใน    1   วันทำการ นับแต่วันที่ยื่นหลักฐานประกันตัวผู้ต้องหาต่อพนักงานสอบสวน

 

8. การตรวจสอบสภาพรถในคดีจราจร

-    พนักงานสอบสวนทำบันทึกส่งรถไปตรวจสภาพ    

หรือผู้ชำนาญการอื่น แต่ต้องสอบสวนให้ปรากฏความรู้ ความชำนาญในเรื่องนั้นไว้ด้วย 

ภายใน  ......................วัน

 

9.การคืนของกลางกรณีศาลมีคำพิพากษา    หรือคำสั่งถึงที่สุดไม่ริบ หรือพนักงานอัยการแจ้งให้คืน

-   นำหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์และเอกสารที่เกี่ยวข้อง พบพนักงานสอบสวน

-   พนักงานสอบสวนตรวจสอบหลักฐานพิจารณามีความเห็นเสนอผู้มีอำนาจสั่ง

คืนของกลาง

 -   ลงบันทึกประจำวันคืนของกลาง และลงลายมือชื่อรับในสมุดบัญชียึด และ

รักษาทรัพย์ ภายใน    2    ชั่วโมง

 

10.การแจ้งความคืบหน้าของคดี

- พนักงานสอบสวนแจ้งเป็นหนังสือถึงผู้เสียหาย   

 ภายใน  1 เดือน    จนกว่าการสอบสวนจะเสร็จสิ้น

 

11.การแจ้งให้ญาติหรือบุคคลที่ผู้ต้องหาไว้วางใจ

ทราบการจับกุม เมื่อผู้ถูกจับร้องขอ

-  เจ้าพนักงานตำรวจผู้ควบคุมผู้ต้องหาเป็นผู้แจ้ง หรือประสานงาน

กับตำรวจท้องที่ ที่ญาติหรือบุคคลที่ผู้ต้องหาไว้วางใจมีภูมิลำเนาอยู่เป็นผู้แจ้งภายใน    24    ชั่วโมง