ความหมายของ กต.ตร.

  พ.ศ.2541 รัฐบาลมีนโยบายจะปรับปรุงกิจการตำรวจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีระบบการบริหารจัดการที่คล่องตัว เป็นอิสระ ภายในกรอบของกฎหมาย มีการกระจายอำนาจ และเปิดโอกาสให้สังคมมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายตรวจสอบติดตามและให้ข้อเสนอแนะแก่ตำรวจอย่างเป็นระบบ จึงได้จัดทำร่างพระราชกฤษฎีกาโอนกรมตำรวจกระทรวงมหาดไทยไปจัดตั้งเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นส่วนราชการมีฐานะเป็นกรม ไม่สังกัด สำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวง และมีอำนาจหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงภายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม การตระเวนชายแดน การรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยของประชาชน และมีอำนาจหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย และให้อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี

 และสืบเนื่องจากการมีพระราชกฤษฎีกาโอนกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทยไปจัดตั้งเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 115 ตอนที่ 73 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2541) ดังกล่าว โดยเน้นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกระดับ และกระจายอำนาจทางการบริหารไปให้หน่วยงานระดับภูมิภาคอย่างเต็มที่ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงได้วางระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ พ.ศ.2542 ขึ้น กำหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจแห่งชาติ (กต.ตร.) เป็นองค์กรนโยบายตำรวจแห่งชาติ และให้มีคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจกรุงเทพมหานคร (กต.ตร.กทม.) , คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจระดับจังหวัด (กต.ตร.จังหวัด) , คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจระดับสถานีตำรวจ (กต.ตร.สถานีตำรวจ)เป็นองค์กรที่นำนโยบายพัฒนาและการบริหารงานตำรวจไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลตามนโยบายระดับชาติที่กำหนด รวมทั้งนำความคิดและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่กลับสู่กระบวนการกำหนดนโยบายระดับชาติให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงโดยมีประชาชนเข้ามาเป็นกรรมการในคณะกรรมการทุกระดับ

ต่อมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ 0055.5/2067 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2546แจ้งให้ ผบช.ภ.1-9 (ที่ปรึกษา กต.ตร.จังหวัด) , ผบก.ภ.จว.ในสังกัด ภ.1-9/รองประธาน กต.ตร.จังหวัด (ที่ปรึกษา กต.ตร.สถานีตำรวจ) ควบคุมกำชับติดตามและสั่งการให้หัวหน้าสถานีตำรวจ/ประธาน กต.ตร.สถานีตำรวจ ในสังกัดนำเรื่องเข้าประชุม กต.ตร.สถานีตำรวจ เพื่อพิจารณาดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานประสานการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจระดับชุมชน/หมู่บ้าน (คณะทำงาน กต.ตร.ชุมชน/หมู่บ้าน) เพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2546 ซึ่งในส่วนนี้ทุกหน่วยงานได้ดำเนินการออกคำสั่งแต่งตั้งเสร็จสิ้นแล้ว

ดังนั้น ในปัจจุบันจึงมีคณะกรรมการ กต.ตร.ดังนี้
  1. กต.ตร.
 2. กต.ตร.กทม.
 3. กต.ตร.จังหวัด
 4. กต.ตร.สถานีตำรวจ
 5. คณะทำงาน กต.ตร.ชุมชน/หมู่บ้าน