อำนาจหน้าที่ของ กต.ตร. แห่งชาติ

1.อำนาจหน้าที่ของ กต.ตร.แห่งชาติ
               1) ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะการกำหนดนโยบายการพัฒนาและการบริหารงานตำรวจ
               2) ประสานการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
               3) แนะนำ ให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานของสำนักงาตำรวจแห่งชาติ
               4) รับคำร้องเรียนของประชาชนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจตามระเบียบที่ กต.ตร.กำหนด
               5) กำหนด แก้ไข ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกระดับ
               6) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับสถานีตำรวจ
               7) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน เพื่อดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามที่ กต.ตร.มอบหมาย
               8) อำนาจหน้าที่อื่นตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

2.อำนาจหน้าที่ของ กต.ตร. จังหวัด
                1) ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะการการปฏิบัติงานของกองบัญชาการตำรวจภูธรให้เป็นไปตามนโยบายการพัฒนาและการบริหารงานตำรวจ
                2) ประสานการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานของกองบัญชาการตำรวจภูธร
                3) รับคำร้องเรียนของประชาชนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัด
                4) แต่งตั้งคณะกรรมการระดับสถานีตำรวจ
                5) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน เพื่อดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามที่ กต.ตร.จังหวัดมอบหมาย
                6) รายงานผลการปฏิบัติงานให้ กต.ตร.ทราบ ตามที่ กต.ตร.กำหนด
                7) อำนาจหน้าที่อื่นตามที่ กต.ตร.มอบหมาย

3) อำนาจหน้าที่ของ กต.ตร.สถานี
                1) รับนโยบายการพัฒนาและการบริหารงานตำรวจจาก กต.ตร.และ กต.ตร.กทม.หรือ                 กต.ตร.จังหวัดแล้วแต่กรณีไปปฏิบัติให้เกิดผลตามนโยบาย
                2) ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานของสถานีตำรวจให้เป็นไปตามนโยบายการพัฒนาและบริหารงานตำรวจ
                3) ประสานการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานของสถานีตำรวจ
                4) รับคำร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในสถานีตำรวจให้ข้อมูลข่าวสารและเสนอปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในเขตพี้นที่                 5) ให้คำแนะนำและช่วยเหลือสนับสนุนการประชาสัมพันธ์และการบริหารงานของสถานีตำรวจ
                6) รายงานผลการปฏิบัติงานให้ กต.ตร.กทม.หรือ กต.ตร.จังหวัดทราบ ตามที่ กต.ตร.กำหนด
                7) แต่งตั้งที่ปรึกษาหรือคณะทำงานเพื่อดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ กต.ตร.สถานีตำรวจมอบหมาย

4. อำนาจหน้าที่ ของ กต.ตร. หมู่บ้าน
                1) รับแนวทางและนโยบายในการทำให้เกิดความสงบสุขในชุมชน/หมู่บ้าน จากกต.ตร.สถานีตำรวจ
                2) รับข้อมูลความเดือดร้อนของประชาชนในชุมชน/หมู่บ้าน แล้วเสนอต่อกต.ตร.สถานีตำรวจ
                3) ให้ข้อมูลข้อเสนอแนะแก่ กต.ตร.สถานีตำรวจในการทำงาน
                4) สนับสนุนและประชาสัมพันธ์ กต.ตร.สถานีตำรวจให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ
                5) ดำเนินการในอันที่จะทำให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในชุมชน/หมู่บ้านตามแนวทางของ กต.ตร.สถานีตำรวจที่กำหนดให้
                6) ให้คณะทำงาน กต.ตร.ชุมชน/หมู่บ้าน มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และนำผลการประชุมเสนอ กต.ตร.สถานีตำรวจทราบต่อไป