คำขวัญประจำอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ของเรา "เขาชะโงกเด่นสง่า...แหล่งประมงล้ำค่า...เทียบท่าเฟอร์รี่...น้ำตกสวยวิภาวดี...บารมีหลวงพ่อจ้อย"  

งานธุรการอำนวยการ
สถานีตำรวจภูธรดอนสัก

พ.ต.ต.หญิง ศุภดา แดงสุภา
สารวัตรอำนวยการ สถานีตำรวจภูธรดอนสัก
                  งานอำนวยการ สถานีตำรวจภูธรดอนสักได้ดำเนินการตามนโยบายของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในโครงการ พัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน โดยการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระบบงานต่างๆ โดยแยกเป็นหัวข้อมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้
                  งานธุรการ-การเงินและบัญชี
- จัดทำบัญชีขอเลื่อนยศให้หกับข้าราชการตำรวจที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกำหนด
- จัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในสังกัด ปีละ 2 ครั้ง
- จัดทำบัญชีขอเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนให้กับบข้าราชการตำรวจ ปีละ 2 ครั้ง
- จัดทำบัญชีเงินเดือน- เบี้ยเลี้ยงข้าราชการตำรวจ
- จัดทำบำเหน็จตกทอดทายาทให้กับข้าราชการตำรวจที่ถึงแก่กรรม
- จัดทำบำเหน็จบำนาญให้กับข้าราชการตำรวจที่ลาออกจากราชการหรือเกษียณอายุราชการ
- จัดทำเรื่องขอบำเหน็จพิเศษให้กับข้าราชการตำรวจที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่
- จัดทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของข้าราชการตำรวจ เช่นการเปลี่ยนชื่อตัว สกุล ฯลฯ
- จัดทำคำสั่งการออกปฏิบัติหน้าที่ของขัาราชการตำรวจในสังกัด
- การแต่งตั้งโยกย้าย
- งานทะเบียนประวัติของข้าราชการตำรวจ
- จัดทำบัตรประจำตัวของข้าราชการตำรวจ
- การขอเครื่องราชฯ ให้กับข้าราชการตำรวจ
- จัดทำเรื่องเกี่ยวกับข้าราชการตำรวจที่กระทำผิดวินัย ถูกลงทันฑ์ทางวินัย
- ลงบัญชีคุมหนังสือราชกิจจานุเบกษา
- รับ-เบิก-จ่าย เงินงบประมาณ งบกลาง และเงินนอกงบประมาณต่าง ๆ
- จัดควบคุมการจ่ายเงินงบประมาณทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร
- วางใบเบิกเงินงบประมาณ งบกลาง และเงินนอกงบประมาณต่าง ๆ
- จัดทำทะเบียนคุมการรับ-จ่าย เงินงบประมาณ งบกลาง และเงินนอกงบประมาณต่าง ๆ
- จัดส่งเงินรายได้แผ่นดิน และเงินค่าปรับ พ.ร.บ.รถยนต์/จราจร ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล/ค่าเล่าเรียน/การรับรองสิทธิ์
- งานตรวจราชการประจำปี
- โครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน
- ดำเนินการเกี่ยวกับตัวชี้วัด
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา    

งานส่งกำลังบำรุง

- กำหนดความต้องการประเภทวัสดุและครุภัณฑ์
- จัดหาการให้ได้มาซึ่งวัสดุและครุภัณฑ์
- งานด้านน้ำมันเชื้อเพลิงของหน่วยงาน
- การบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน/เครื่องมือเครื่องใช้/ยานพาหนะ/สิ่งของหลวง
- การจำหน่าย(การจัดการต่อพัสดุเหลือใช้และชำรุดหรือหมดสภาพการใช้งาน ออกจากบัญชีคุมพัสดุ
- การแจกจ่ายสิ่งของหลวงให้กับข้าราชการตำรวจ
- ดำเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการบ้านพักให้กับข้าราชการตำรวจ
- งานปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารสถานที่
- โครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน
- งานตรวจราชการประจำปีของหน่วยงาน
- ดำเนินการเกี่ยวกับตัวชี้วัด
- งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

    

งานธุรการทั่วไป

- จัดทำทะเบียนหนังสือรับ-ส่ง(ปกติ/ลับ)
- ลงทะเบียนรับหนังสือที่เข้ามาถึงหน่วยงานทุกชนิด พร้อมทั้งแจกจ่ายให้เจ้าหน้าที่เจ้าของเรื่องนำเสนอผู้บังคับบัญชา
- จัดทำลงคุมทะเบียนข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ
- จัดทำทะเบียนลงชื่อ เวลา ในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ
- จัดทำแผงวันทำการของข้าราชการตำรวจ
- จัดทำบันทึกการประชุมและรายงานการประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน
- โต้ตอบหนังสือของหน่วยงานทั่วไป
- งานด้านประสานการปฏิบัติ/ การขอรับการสนับสนุนโครงการต่าง ๆ
- ดำเนินการเกี่ยวกับ กต.ตร. ของหน่วยงาน
- งานด้านควบคุมความประพฤติและวินัย ตามคำสั่ง 1212/2537
- โครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน
- งานตรวจราชการประจำปีของหน่วยงาน
- ดำเนินการเกี่ยวกับตัวชี้วัด
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา[ เจ้าหน้าที่งานอำนวยการ ][ การอบรม/โครงการ ][ ระเบียบคำสั่ง]