คำขวัญประจำอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ของเรา "เขาชะโงกเด่นสง่า...แหล่งประมงล้ำค่า...เทียบท่าเฟอร์รี่...น้ำตกสวยวิภาวดี...บารมีหลวงพ่อจ้อย"  
งานป้องกันปราบปราม
สถานีตำรวจภูธรดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

พ.ต.ท. สุระศักดิ์ ทิพรัตน์
รองผู้กำกับการ ฝ่ายป้องกันปราบปราม
สถานีตำรวจภูธรดอนสัก จัังหวัดสุราษฎร์ธานี

                  งานป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรดอนสัก นับว่าเป็นงานหัวใจหลักของสถานี มีหน้าที่โดยตรงเกี่ยวกับการป้องกัน และปราบปรามจับกุมผู้กระทำความผิด ดูแลทุกข์สุขของประชาชน เรียกได้ว่าเป็นการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับประชาชนและเพื่อให้การปฎิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับงานด้านการป้องกันปราบปราม ดำเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามแนวนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน โดยจัดแบ่งระบบงานป้องกันปราบปรามการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตามโครงการพัฒนาสถานีเพื่อประขาชนไว ้ดังนี้
                  1.ปรับปรุงพัฒนาระบบสายตรวจให้เหมาะสมกับสภาพอาชญากรรม และสถานการณ์ในพื้นที่
                  2. ให้เจ้าหน้าที่สายตรวจออกพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนอย่างสม่ำเสมอ
                  3.ปรับปรุงระบบตู้ยามและที่พักสายตรวจให้มีความพร้อมที่จะสกัด จับกุมคนร้าย
                  4.ตั้งจุดตรวจค้นบุคคลและยานพาหนะ
                  5.ระดมป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทุกเดือน
                  6.ขยายงานตำรวจชุมชนสัมพันธ์ให้ครอบคลุมทั่วพ้นที่เพื่อแสวงหาความร่วมมือ และการมีส่วนร่วมของประชาชน
                  7.พัฒนาระบบตำรวจชุมชนโดยกระจายกำลังตำรวจไปสู่การปฏฺบัติในพื้นที่และ ให้ ประชาชน มีส่วนร่วมในรูปแบบต่างๆในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
                  8.เร่งรัดการสืบสวนจับกุมคนร้ายคดีสำคัญและคดีที่มีผลการกระทบต่อการดำรง ชีวิตประจำวันของประชาชน
                  9.ควบคุมปราบปรามแหล่งอบายมุขอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
                  10.ปราบปรามยาเสพติดทุกชนิดทุกประเภทอย่างเฉียบขาด รณรงค์ป้องกันและแก้ ไขปัญหายาเสพติด
                  11.ปรับปรุงระบบการจัดทำและเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของสถานีตำรวจให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
                  12.ประสิทธิภาพในการควบคุมอาชญากรรม
                  13.จัดทำและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอยู่เสมอ
 
 
[ เจ้าหน้าท ี่][การจับกุม][ข่าวประชาสัมพันธ์]