คำขวัญประจำอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ของเรา "เขาชะโงกเด่นสง่า...แหล่งประมงล้ำค่า...เทียบท่าเฟอร์รี่...น้ำตกสวยวิภาวดี...บารมีหลวงพ่อจ้อย"  
 
ข้อมูลทั่วไปที่ควรทราบเกี่ยวกับ
อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
http://www.donsak
police.com
*************

ประวัติ
                ความเป็นมาอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แยกการปกครองมาจากอำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อปี พ.ศ. 2512 แบ่งการปกครองเป็น 3 ตำบล คือ ตำบลดอนสัก ตำบลชลคราม ตำบลไชยคราม ต่อมาประมาณปี พ.ศ. 2524 ได้ตั้งตำบลปากแพรกขึ้นอีกตำบลหนึ่ง รวมเป็น 4 ตำบล (ดอนสัก ชลคราม ไชยคราม และ ปากแพรก)

คำขวัญประจำอำเภอดอนสัก

คำขวัญเดิม
คำขวัญในปัจจุบัน (เริ่ม 2545)
"แหล่งประมงชายฝั่ง   วังหินศรีสง่า
ท่าเรือเฟอร์รี่   ท้องนทีหาดนางกำ
งามล้ำพุทธสถาน นมัสการหลวงพ่อจ้อย"
"เขาชะโงกเด่นสง่า   แหล่งประมงล้ำค่า
เทียบท่าเฟอร์รี่   น้ำตกสวยวิภาวดี
บารมีหลวงพ่อจ้อย"

สภาพภูมิประเทศ ที่ตั้ง เนื้อที่ อาชีพ และ สภาพภูมิอากาศ
                สภาพภูมิประเทศ ดอนสัก มี่ตั้งเลียบชายฝั่งทะเลอ่าวไทยในเขตอำเภอดอนสัก สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบริมฝั่ง สูงกว่าระดับน้ำทะเลไม่เกิน 20 เมตร มีคลองดอนสัก และคลองคราม เป็นคลองสำคัญ ซึ่งสองข้างฝั่งคลองเป็นที่ลุ่มป่าชายเลน สภาพพื้นที่เหมาะที่จะพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการประมง และพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางท่าเทียบเรือขนาดใหญ่ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางทะเลและเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ในอ่าวไทย ส่วนพื้นที่ด้านตะวันออกเป็นที่ราบสูง และเนินเขาลูกเล็ก ๆ ลักษณะภูมิประเทศเช่นนี้เหมาะแก่การทำสวน
                แม่น้ำทุกสายในอำเภอดอนสัก มีความสำคัญในการประกอบอาชีพ ทำนา ทำนากุ้ง ทำการประมง และทำสวนยางพารา มีเกาะต่าง ๆ ได้แก่ เกาะแรต เกาะนกเภา และหมู่เกาะเชือก
                
อำเภอดอนสัก เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ห่างจากอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะทางประมาณ 62 กิโลเมตร
                ที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอดอนสัก มีระยะทางประมาณ 62 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมาเลข 401 จากศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
                เนื้อที่อำเภอดอนสัก มีเนื้อที่รวมทั้งสิ้นประมาณ 462 ตารางกิโลเมตร ทิศใต้ติดกับอำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ทิศตะวันออกติดกับอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ทิศเหนือติดกับทะเลจดกับอำเภอเกาะสมุย ทิศตะวันตกติดกับทะเลอ่าวไทย
                สภาพภูมิอากาศ สภาพอากาศในเขตเทศบาลตำบลดอนสัก มีอากาศอบอุ่นตลอดปี อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 24.7 องศาเซลเซียส มี 2 ฤดู คือ ฤดูฝนและฤดูร้อน

การคมนาคม และการขนส่ง
                อำเภอดอนสัก มีชายฝั่งทะเลยาว ประมาณ 23 กิโลเมตร สามารถติดต่อกับบุคคลภายนอกได้ทางรถยนต์ และทางเรือ คือ ทางรถยนต์ และ ทางเรือ
                ทางรถยนตใช้เส้นทางถนนสายดอนสัก - ขนอม , สายดอนสัก - บ้านใน-สุราษฎร์ธานี, สายดอนสัก - บ้านใน - นครศรีธรรมราช โดยสารรถประจำทาง, รถทัวร์, รถตู้
                ทางเรือ โดยสารเรือเฟอร์รี่ ปัจจุบันมีบริการ 2 บริษัท คือ บริษัทราชาเฟอร์รี่ จำกัด และ บริษัทซีทรานเฟอร์รี่ จำกัด เส้นทางเดินเรือ ดอนสัก - เกาะสมุย, และ ดอนสัก-เกาะพะงัน โดยห่างจากพื้นที่ต่าง ๆ ที่สำคัญ ดังนี้
                -เดินทางจากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนต์ ระยะทางประมาณ 706 กิโลเมตร
                -เดินทางจากจังหวัดสงขลา โดยทางรถยนต์ ระยะทางประมาณ 300 กิโลเมตร
                -เดินทางจากจังหวัดภูเก็ต โดยทางรถยนต์ ระยะทางประมาณ 320 กิโลเมตร
                -เดินทางจากอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยทางรถยนต์ ระยะทางประมาณ 62 กิโลเมตร
                -เดินทางจากอำเภอเกาะสมุย โดยทางเรือ ประมาณ 20 กิโลเมตร
                -เดินทางจาก อำเภอเกาะพะงัน โดยทางเรือ ประมาณ 50 กิโลเมตร

ประชากร
                ประชากรในเขตอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี มี 9,920 ครัวเรือน จำนวนประชากร 35,176 คน แบ่งเป็น
                                -ประชากรชาย 17,501 คน
                                -ประชากรหญิง 17,673 คน

การปกครองส่วนท้องถิ่น
                ในเขตอำเภอดอนสัก มีพื้นที่ประมาณ 462 ตารางกิโลเมตร การปกครอง แบ่งเขต การปกครองออกเป็น 4 ตำบล จำนวน 39 หมู่บ้าน 4 องค์การบริหารส่วนตำบล,และ 1 เทศบาล ดังนี้
                                 1. ตำบลดอนสัก มีจำนวน 14 หมู่บ้าน
                                 2. ตำบลปากแพรก มีจำนวน 14 หมู่บ้าน
                                 3. ตำบลชลคราม มีจำนวน 6 หมู่บ้าน
                                 4. ตำบลไชยคราม มีจำนวน 5 หมู่บ้าน
                เทศบาลตำบลดอนสัก เป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอดอนสัก มีระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมาเลข 401 จากศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี เทศบาลตำบลดอนสัก มีพื้นที่ 21 ตารางกิโลเมตร จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งสุขาภิบาลดอนสัก กิ่งอำเภอดอนสัก อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 7 กันยายน 2513 ต่อมาเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลดอนสัก ตามพระราชกฤษฎีกา เล่มที่ 116 ตอนที่ 9ก ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 (เป็นเทศบาลตำบลที่เปลี่ยนแปลงฐานะมาจากสุขาภิบาลทั่วประเทศ 981 แห่ง) ประกอบด้วยพื้นที่ 6 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 3, 5, 6, 7, 8 และหมู่ที่ 9 บางส่วน ปัจจุบันได้มีการจัดตั้งชุมชนขึ้นมาแทนการปกครองท้องที่ ของกำนันผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาล (จะต้องพ้นจากตำแหน่งในปี พ.ศ. 2547 ) รวมทั้งสิ้น 11 ชุมชน ได้แก่
                                 1. ชุมชนเทศบาล
                                 2. ชุมชนทางข้าม
                                 3. ชุมชนทองไมล์
                                 4. ชุมชนบ้านคราม
                                 5. ชุมชนโพธิ์ทอง
                                 6. ชุมชนบางนางบน
                                 7. ชุมชนเก้าเจริญ
                                 8. ชุมชนปากคลองดอนสัก
                                 9. ชุมชนบ้านท้องอ่าว
                                 10.ชุมชนบ้านบางน้ำจืด
                                 11.ชุมชนบ้านเกาะแรต

สภาพทางเศรษฐกิจ

                ส่วนใหญ่มาจากภาคการเกษตร และการประมง เนื่องจากสภาพพื้นที่อำเภอดอนสักเป็นพื้นที่ราบ เหมาะแก่การเพาะปลูก ประชากรส่วนใหญ่จึงมีอาชีพทำสวนมะพร้าว สวนยางพารา และสวนผลไม้ นอกจากนี้อำเภอดอนสักยังเป็นเมืองชายทะเล มีคลองดอนสัก และคลองราม เป็นคลองขนาดใหญ่เหมาะแก่การจอดพักเรือ ประชากรจึงประกอบอาชีพประมงเป็นจำนวนมาก อีกทั้งสองฝั่งคลองยังมีสภาพเป็นที่ลุ่มป่าชายเลน ที่ถูกเปลี่ยนสภาพเป็นแหล่งนากุ้ง มีประชาชนให้ความสนใจเลี้ยงกุ้งกุลามากพอสมควร
                 อาชีพที่นอกเหนือจากนี้ก็มีการพาณิชย์ในชุมชน มีทั้งร้านค้าขนาดเล็กและใหญ่ มีอาชีพรับจ้าง รวมถึงอาชีพการทำแพกุ้ง แพปลา อุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็งและส่งออก ฯลฯ
                 อาชีพที่ทำรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ และประชาชนแอบแผงอีกอาชีพหนึ่ง คือ การรับจ้างแกะกุ้ง แกะปู ซึ่งบางรายทำเป็นอาชีพหลัก และบางรายทำเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนสามารถจุนเจือครอบครัวได้อย่างดีพอสมควร

สถานที่ราชการและสถานที่สำคัญ

                1. ที่ว่าการอำเภอดอนสัก
                2. สถานที่ตำรวจภูธรอำเภอดอนสัก
                3. สำนักงานที่ดินอำเภอดอนสัก
                4. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก
                5. ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข
                6. ที่ทำการสำนักงานไฟฟ้า
                7. โรงพยาบาลดอนสัก
                8. สาธารณสุขอำเภอดอนสัก
                9. สำนักงานบริการโทรศัพท์
                10. โรงแรม 2 แห่ง
                11. โรงงานอุตสาหกรรม 1 แห่ง
                12. โรงน้ำแข็ง 2 แห่ง
                13. แพต่าง ๆ 13 แห่ง
                14. ร้านทอง 6 แห่ง
                15. สถานีอนามัย 6 แห่ง
                16. โรงเรียน 31 โรง โดยแยกสังกัด
                                 - โรงเรียนกรมสามัญศึกษา รวม 2 โรงเรียน (ดอนสักผดุงวิทย์ และ ปากแพรกวิทยาคม)
                                 - โรงเรียนสังกัดประถมศึกษา รวม 27 โรงเรียน
                                 - โรงเรียนอนุบาล รวม 2 แห่ง ( อนุบาลขวัญยืน และ อนุบาลชุลีกร)

รายชื่อสถานศึกษาหรือโรงเรียนในเขตอำเภอดอนสัก
• ชุมชนบ้านนางกำ
• ชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม
• บ้านเกาะนกเภา
• บ้านเกาะแรต
• บ้านเขาแค
• บ้านเขาพระอินทร์
• บ้านคลองคราม
• บ้านคอกช้าง
• บ้านดอนเสาธง
• บ้านดินแดงสามัคคี
• บ้านดินแดงสามัคคี(สาขาบ้านท่าโกประชาสรรค์)
• บ้านน้ำฉา
• บ้านปากดอนสัก
• บ้านศรีชัยคราม
• บ้านห้วยเสียด
• บ้านใหม่สามัคคี
• วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
• วัดคีรีวง
• วัดชลคราม
• วัดท้องอ่าว
• วัดนทีวัฒนาราม
• วัดนอก
• วัดเนาว์
• วัดสิงขร
• องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9                17. ธนาคาร 5 แห่ง
                18. เทศบาล 1 แห่ง (สำนักงานเทศบาลตำบลดอนสัก ตั้งอยู่ที่เลขที่ 128/1 ถ.บ้านใน-ขนอม ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี 84220 โทร. 077371871-2 Hompage : http://www.donsakcity.org)
                19. องค์การบริหารส่วนตำบล 4 แห่ง
                20. สถานที่ท่องเที่ยว 5 แห่ง
                21. วัด,สำนักสงฆ์
                                 - วัด มี 12 แห่ง
                                 - สำนักสงฆ์ 2 แห่ง
สถานที่ท่องเที่ยว มีมากมาย
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ วังหิน หาดนางกำ

สถานที่ตั้งอินเตอร์เนตสาธารณะ

ปณ.ดอนสัก 127/1 ถ.ดอนสัก-ขนอม ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี (077) 371213

บัญชีโครงการชลประทานที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว ของโครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี
รายละเอียดงานศูนย์บริการเกษตรกรเคลื่อนที่ ก่อสร้างเสร็จ ถึงปี 2544
               
               
ขุดสระเก็บน้ำบ้านนาตาดี 1 นาตาดี ดอนสัก ดอนสัก 47 PNL 765-208 4927 III 300 300 2535 สชป.11-1867 ถึง 11-1869
38 ทำนบดินห้วยหิน (ห้วยไทร) 1 บ้านใน ปากแพรก ดอนสัก 47 PNL 747-095 4927 III 250 250 2537 สชป.11-1881 ถึง 11-1882
39 จัดหาน้ำบ้านเกาะนกเภา 11 เกาะนกเภา ดอนสัก ดอนสัก 47 PNL 735-378 4927 IV 25/80 25/80 2538 สชป.11-2640 ถึง 11-2641
40 ขุดสระเก็บน้ำหนองไผ่ 2 ครามล่าง ชลคราม ดอนสัก 47 PNL 683-215 4927 III 100 100 2539 สชป.11-2624 ถึง 11-2625


สถานภาพกำลังพล อาวุธ ยานพาหนะ

สถานที่ตั้งสถานีตำรวจภูธรอำเภอดอนสักและที่พักสายตรวจ
                -สถานีตำรวจภูธรอำเภอดอนสัก ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัด สุราษฎร์ธานี
                -สายตรวจตำบลปากแพรก ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัด สุราษฎร์ธานี
                -สายตรวจตำบลดอนสัก (บางน้ำจืด) ตั้งอยู่ หมู่ที่ 8 ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
                -สายตรวจเขาแร่ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
                -สายตรวจตำบลชลคราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลชลคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
                -สายตรวจตำบลไชยคราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลไชยคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อัตรากำลังพลในปัจจุบัน
ของ สภ.อ.ดอนสัก จว.สุราษฎร์ธานี
กำลังพล
อัตราอนุญาต
อัตราจริง
ว่าง
ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร
14
11
3
ข้าราชการชั้นประทวน-พลตำรวจ
88
70
18
รวม
102
82
21

กำลังพล
ชั้นประทวน ไปช่วยราชการ หน่วยอื่น ๆ 4 นาย
เฉลี่ย ตำรวจ 1 นาย รับผิดชอบประชากร 371.5 คนต่อพื้นที่ประมาณ 5.10 ตารางกิโลเมตร
สถานภาพที่ดิน สิ่งก่อสร้าง บ้านพัก ยานพาหนะและเครื่องมือสื่อสาร
                - ที่ดินของทางราชการที่ใช้ในการปลูกบ้านพักข้าราชการตำรวจ มีจำนวน 11 ไร่ 2 งาน
                - อาคารที่ทำการ จำนวน 1 หลัง
                - บ้านพักข้าราชการตำรวจ ระดับสารวัตร จำนวน 1 หลัง
                - บ้านพักข้าราชการตำรวจระดับรองสารวัตร จำนวน 4 หลัง 6 ห้อง
                - บ้านพักข้าราชการตำรวจระดับชั้นประทวน – พลตำรวจ จำนวน 5 แถว 46 คูหา
ยานพาหนะ
                - รถยนต์กระบะ 2 ตอน จำนวน 5 คัน
                - รถจักรยานยนต์ จำนวน 10 คัน
วิทยุสื่อสาร มีจำนวน 64 เครื่อง
                - เอฟ เอ็ม 5 จำนวน 13 เครื่อง
                - เอฟ เอ็ม 1 จำนวน 5 เครื่อง
                - มือถือ จำนวน 46 เครื่อง
                - โทรศัพท์ จำนวน 3 เลขหมาย
                - โทรสาร (ชำรุด อยู่ระหว่างรอการจำหน่าย) จำนวน 1 เครื่อง
                - วิทยุติดตามตัว จำนวน 9 เครื่อง
เครื่องใช้สำนักงาน
                - เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง
                - เครื่องพิมพ์ดีด จำนวน 7 เครื่อง
                - เครื่องโรเนียว จำนวน 1 เครื่อง
                - เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 เครื่อง/ชุด